بنیاد خیریه موج مهربانی, جلسه, اخلاق حرفه ای, دانشگاه تهران, فرمانداری جهرم

حضور اعضا در جلسه ای تحت عنوان اخلاق حرفه ای

جلسه اخلاق حرفه ای

حضور اعضای بنیاد خیریه موج مهربانی در جلسه ای تحت عنوان اخلاق حرفه ای و مهارت ارتباطات درون شخصی توسط سرکار خانم زینب برخورداری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

T.me/mojmehrbani1

Mojmehrbani.ir

واریز آنلاین به حساب بنیاد خیریه موج مهربانی

واریز آنلاین