۴۱%

کمک به مردم زلزله زده اهواز
 • ۲۰۰۰۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز
 • ۸۰۰۷۰۰ تومانمبلغ حمایت شده

۵۰%

کمک به موسسه آهک بهزیستی
 • ۱۰۰۰۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز
 • ۵۰۰۰۰۰ تومانمبلغ حمایت شده

۲۴%

کمک به سیل زدگان کرمانشاه
 • ۳۰۰۰۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز
 • ۷۰۰۰۰۰ تومانمبلغ حمایت شده

۳۵%

کمک به مردم زلزله زده کرمانشاه
 • ۵۰۰۰۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز
 • ۱۷۰۰۵۰۰ تومانمبلغ حمایت شده

۷۰%

کمک به کودکان پروانه
 • ۲۰۰۰۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز
 • ۱۴۰۰۰۰۰ تومانمبلغ حمایت شده

۱۰۰%

کمک به سالمندان کهریزک
 • ۴۰۰۰۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز
 • ۴۰۰۰۰۰۰ تومانمبلغ حمایت شده