گزارش سوم سیل شهرستان بشاگرد

توزیع بسته های غذایی در مناطق سیل زده بشاگرد (گافر و پارمونت)

نیکوکاران عزیز
از این که همواره با حمایت و پشتیبانی شما توانسته ایم خدماتی به فرزندان ایران زمین ارئه دهیم به خود میبالیم.
با توجه به سیل اخیر در استان های جنوبی کشور بنیاد خیریه موج مهربانی بر اساس وظیفه ذاتی و مسولیت اجتماعی خود بر این مسئله ورود کرد.
که توانسیم با حمایت شما بسته های غذایی بین مردم این مناطق توزیع نماییم.

راه های کمک:

شماره حساب:
0110863680000
شماره کارت :
6037991899789469 
بانک ملی .بنیادخیریه موج مهربانی

واریز آنلاین به حساب بنیاد خیریه موج مهربانی

واریز آنلاین