قلک موج مهربانی با قدم‌های کوچک خود و با کمک‌های شما، کارهای بزرگی برای نجات زندگی کودکان مناطق محروم انجام می‌دهد. پس با داشتن این قلک، به قدرت این قدم‌ها برای ادامه این مسیر سخت اضافه کنیم تا روزی بتوانیم باسواد بودن تمام کودکانمان را جشن بگیریم.